Nederlandstaligen ook ondervertegenwoordigd binnen personeel NMBS

17 apr 2021 | Nieuws

Hoewel de Vlamingen circa 60 procent van de bevolking uitmaken, krijgen zij nauwelijks 53 procent van de betrekkingen binnen de NMBS. “Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) bevestigt weliswaar het ontbreken van de taalkaders, maar beweert dat er gewaakt wordt over het respecteren van het taalevenwicht”, zegt Kamerlid Frank Troosters (Vlaams Belang). “De cijfers die ik opvroeg over de personeelssamenstelling bevestigen echter het tegendeel.”

Uit het antwoord van Gilkinet op een vraag van Troosters blijkt dat de minister van Mobiliteit weinig graten ziet in het ontbreken van het verplichte wettelijke taalkader binnen de NMBS. “Nochtans staat dit duidelijk in de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken”, aldus Troosters. “De Vaste Commissie voor Taaltoezicht wijst hier ook op in haar jaarverslag.” 

“Het aandeel van de Nederlandstaligen binnen het personeelskader van de NMBS is te laag in vergelijking met hun aandeel in de bevolking”

Frank Troosters

Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

Het Vlaams Belang merkt op dat men binnen de NMBS handig gebruik maakt van het beschikbare achterpoortje om de taalverhoudingen (of het taalkader, indien dat zou bestaan) te omzeilen middels het aanwerven van contractuelen. “Hoewel de vaste rechtspraak van de Raad van State en van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht zeer duidelijk is, met name dat contractuelen zonder meer eveneens onder de taalkaders vallen, blijkt dat Vlamingen ernstig zijn ondervertegenwoordigd binnen het contractuele personeelskader van de NMBS”, vervolgt Troosters. “De Nederlandstaligen vormen binnen die groep zowaar een minderheid met een vertegenwoordiging van slechts 48%.”

“Het is een bewuste politiek die ook nu nog pertinent wordt voortgezet”. In de instroom van nieuwe personeelsleden met een contractuele tewerkstelling binnen de NMBS in 2020 was opnieuw meer dan 52% Franstalig: de verfransing van het NMBS personeelskader gaat dus onverminderd verder.

Het Vlaams Belang wil dat op korte termijn de Vlamingen binnen de NMBS zonder uitzondering hun rechtmatig quotum toegewezen krijgen middels de aanwerving van Vlaamse contractuelen (of vastbenoemden) en afvloeiing van Franstalige contractuelen. “Via de nodige overplaatsingen, ontslagen en aanwervingen zou reeds op korte termijn één en ander gerealiseerd kunnen worden”, besluit Troosters. “We zullen minister Gilkinet dan ook bijkomend bevragen en de evolutie in de toekomst strikt opvolgen.”

⬛