Vlaams Belang wil tweetaligheid lokale ambtenaren in Brussel waarborgen

06 jan 2021 | Persberichten

Het Vlaams Belang herhaalt een reeks voorstellen tegen de reeds jaren verslechterende tweetaligheid van de lokale ambtenaren in de hoofdstad. De partij wil het toezicht op die tweetaligheid versterken en de sanctiebevoegdheid van het Brusselse naar het federale niveau overhevelen.

In een gezamenlijke vergadering van de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement en de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) vond er een gedachtewisseling plaats met de vicegouverneur van Brussel, Jozef Ostyn. Diens taalrapport beschrijft jaar na jaar dat de wettelijke taalverplichtingen door de lokale besturen en door de toezichthoudende overheden uit de Brusselse regering niet worden nageleefd. Slechts 20% van de aanstellingen is wettelijk in orde. 

“In Brussel moet de sabotage van de tweetaligheid door de regering en lokale besturen stoppen” 

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

Het Vlaams Belang vindt deze gedachtewisseling een positieve stap maar doet een oproep naar de andere partijen. “Pleiten voor meer tweetaligheid en het behoud van de bestaande regelgeving is onvoldoende. Men moet de naleving van de wetten ook afdwingen op het terrein”, stelt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang). “Pas dan zal het onderwijs voldoende aandacht hebben voor de gepaste opleidingen. Het argument van Brusselse bestuurders dat men geen tweetalig personeel vindt, is op die manier naast de kwestie.” Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) vult aan: “Ook de N-VA heeft niet het nodige gedaan toen Jan Jambon bevoegd was voor de taalwetgeving, ondanks het herhaaldelijk aandringen en de wetsvoorstellen daartoe van fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang) . We moeten nu op het terrein iets veranderen.“

Het Vlaams Belang herhaalt haar voorstellen die ze reeds eerder in de Kamer heeft ingediend en vraagt dat “de andere Vlaamse partijen eindelijk de daad bij het woord voegen”. De partij wil onder meer de slagkracht van de vicegouverneur sterk verhogen. De vernietigingsbevoegdheid van onwettige aanstellingen moet uit handen genomen worden van de Brusselse ministers en zou naar de vicegouverneur gaan. Deze moet een volwaardig federaal ambtenaar worden onder voogdij van de bevoegde federale overheid, het jaarlijks taalrapport moet dan voorgelegd worden aan het federaal parlement. Er moet ook toezicht komen op de wettelijkheid van de aanstellingen in politiezones en IRIS-ziekenhuizen, die nu door hun bovenlokale structuur wel tweetalig personeel moeten aanwerven maar daar niet op gecontroleerd worden. Het Vlaams Belang stelt bovendien voor de lokale besturen te responsabiliseren door de benoemingen van rechtswege nietig te verklaren wanneer ze niet aan de vicegouverneur worden voorgelegd. De partij kondigt aan een voorstel van resolutie neer te zullen leggen in de raad van de VGC.

⬛