“Pensioenen zelfstandigen moeten omhoog”

13 mei 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang wil een einde maken aan de voortdurende benadeling van de gepensioneerde zelfstandigen. “Hun pensioenen zijn veel te laag en een stuk lager dan deze voor de werknemers of ambtenaren”, zegt Kamerlid Hans Verreyt (Vlaams Belang). “In de regeerverklaring was nochtans aangekondigd dat men eindelijk werk zou maken van een verbetering van de zelfstandigenpensioenen en ook de ministers hadden in hun beleidsverklaringen aangekondigd initiatief te zullen nemen.”

“Het Vlaams Belang had in december 2020, naar aanleiding van de beleidsverklaring, reeds aanbevelingen gedaan om de correctiecoëfficiënt met terugwerkende kracht op te heffen, maar die werden door de meerderheidspartijen weggestemd”, aldus Verreyt. “Deze correctiecoëfficiënt zorgt er voor dat er maar een deel – soms is dat bijna de helft – van het inkomen waarop de zelfstandige sociale lasten heeft betaald in rekening wordt gebracht bij de berekening van zijn pensioen. Deze coëfficiënt bestaat niet voor werknemers en ambtenaren.” Het Vlaams Belang was dan ook ten zeerste verbaasd toen enkele dagen geleden een wetsontwerp ter zake toch op tafel kwam ter bespreking in de commissie. 

“Eerst verwerpt men onze aanbevelingen aangaande de pensioenen om er dan enkele maanden later zelf mee uit te pakken”

Hans Verreyt

Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

“Het is de bedenkelijke werkwijze geworden van deze inspiratieloze paars-groene regering”, vervolgt Verreyt. “De minister verstopt zich graag achter het feit dat het over een zogenaamd zeer technische materie gaat en op die manier gaat hij er dus van uit dat de meeste zelfstandigen achterlijke onnozelaars zijn.” “Een eerste lezing van dit wetsontwerp maakt evenwel duidelijk dat hetgeen we gevraagd hebben maar deels wordt uitgevoerd”, aldus nog Verreyt. “Nochtans worden we in ons standpunt, namelijk het afschaffen van deze coëfficiënt met terugwerkende kracht, gesteund door een advies van het Algemeen Beheerscomité van de Pensioenen uit 2019.” Paars-groen laat de correctiefactor pas vallen vanaf 2022. Slecht nieuws voor alle zelfstandigen die de laatste decennia te veel betaalden en hun pensioenen dus amper of niet zullen zien stijgen.

“In de eerstvolgende bespreking van dit wetsontwerp zal het Vlaams Belang weer initiatief nemen om uiteindelijk te komen tot een billijker berekening van de pensioenen van de zelfstandigen en de coëfficiënt geheel te schrappen”, besluit Verreyt. “De zelfstandigen verdienen onze steun, nu meer dan ooit in deze moeilijke tijden. Aan deze onrechtvaardigheid moet een einde komen.”

⬛