Vlaams Belang eist rechtzetting en verlenging van de indieningstermijn

Belastingplichtigen uit Brussel, die in 2017 voor de eerste keer een aangifteformulier voor de inkomstenbelasting (inkomensjaar 2016) ontvingen, kregen dit allemaal in het Frans toegestuurd. Dus ook de Brusselse Vlamingen, met name diegenen die een Nederlandstalige identiteitskaart hebben en als dusdanig in het Rijksregister genoteerd staan. Nochtans baseert de belastingadministratie zich voor de bepaling van de taal van de Brusselse belastingplichtigen in Brussel doorgaans op het Rijksregister.

Niet in 2017 dus. Naar verluidt is dit het gevolg van een technisch probleem in de computerprogramma’s. De bevoegde belastingdiensten zijn daarvan ook op de hoogte, maar weigeren uit eigen beweging een rechtzetting te sturen. De Brusselse Vlamingen die een Franstalig aangifteformulier hebben ontvangen kunnen wel, zo wordt op het contactcenter van Financiën meegedeeld, bij hun plaatselijk kantoor de zaak aankaarten en zo op individuele basis een taalwijziging aanvragen en een Nederlandstalig aangifteformulier bekomen.

Brussels parlementslid Dominiek Lootens: “Dat is natuurlijk absoluut onaanvaardbaar. Door op die manier te reageren behandelt de administratie van Financiën de Brusselse Vlamingen eigenlijk als tweederangsburgers en roept zij voor hen een soort faciliteitenstelsel in het leven. Men krijgt zijn documenten in het Frans, en als men er zelf naar vraagt, dan kan men een Nederlands formulier verkrijgen. Dit is niet alleen denigrerend, maar ook flagrant in strijd met de taalwet in bestuurszaken. Brussel is wel degelijk een tweetalige stad en beide taalgroepen moeten dus volledig op voet van taalgelijkheid worden behandeld.

Kamerlid Barbara Pas: “Ik zal dan ook de minister van Financiën hierover in de Kamer ondervragen. Het minste wat ik van de minister en van de administratie verwacht, is dat alle Vlaamse betrokkenen, samen met een nieuw Nederlandstalig aangifteformulier, een zeer beleefde verontschuldigingsbrief krijgen. Bovendien lijkt het mij noodzakelijk dat alle betrokkenen een verlengde termijn krijgen om hun aangifteformulier in te dienen, zodat zij de nodige tijd krijgen om degelijk werk te maken van hun belastingbrief. Dat lijkt mij een gebaar van elementaire beleefdheid te zijn na zoveel geflater van de administratie. Ik vind het trouwens ook onbegrijpelijk dat minister Van Overtveldt, als N-VA-excellentie, in deze onverkwikkelijke aangelegenheid niet zelf heeft ingegrepen om dit onmiddellijk recht te zetten.

Naast een vraag in de Kamer zal het Vlaams Belang in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook een resolutie indienen om de minister van Financiën aan te zetten snel het nodige werk te maken van het rechtzetten van deze inbreuk op de taalwetgeving.